ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/05/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - zakup i instalacja oczyszczalni wody technologicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/05/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - zakup i instalacja oczyszczalni wody technologicznej

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 04-07-2018

Numer ogłoszenia
1115322

Status ogłoszenia
Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być dostarczona w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Długa 24, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Złożona oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
Damian Atroszczak
„Oferta dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/05/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16, NIE OTWIERAĆ.”
Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie do siedziby Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
Przyjmowanie przesyłek listowych przez Zamawiającego jest dokonywane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Damian Atroszczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 733 788 978

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup i instalacja oczyszczalni wody technologicznej

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa i instalacja oczyszczalni wody technologicznej niezbędnej do realizacji projektu pt. „Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja oczyszczalni wody technologicznej. Wykonawca dostarczy i zamontuje w zakładzie produkcyjnym Spółki oczyszczalnię wody technologicznej uwzględniającą następujące wymagania:

• Oczyszczanie wody technologicznej wykorzystywanej w procesie przecinania bloków granitowych i polerowania płyt
• Woda zanieczyszczona drobinami granitu i segmentów diamentowych
• Praca oczyszczalni w obiegu zamkniętym
• Urządzenia i zbiorniki wchodzące w skład oczyszczalni do posadowienia na istniejącym utwardzonym (betonowym) podłożu
• Wydajność minimum 4 000 litrów na minutę wody oczyszczonej
• Woda po oczyszczeniu nie może zawierać cząstek rysujących płytę podczas polerowania
• Wymagania odnośnie wody po oczyszczeniu w instalacji oczyszczalni:
• maksymalna ilość zawiesiny stałej w wodzie 150 mg (miligramów) na litr;
• cząstki nie większe niż 50 μm (mikrometrów).
• Informacja odnośnie zanieczyszczonej wody:
• maksymalna ilość odpadu granitowego wytwarzana w procesie cięcia granitu podczas cięcia 4 trakami = 0,55 m3/h;
• maksymalna ilość odpadu granitowego wytwarzanego w procesie polerowania = 0,1 m3/h.

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia: Maksymalny termin realizacji zamówienia to 210 dni. Miejscem dostawy i montażu przedmiotu zamówienia jest Ostrowiec Świętokrzyski ul. Ignacego Boernera, działka nr. ew. 4/21. Dostawa powinna być zapakowana w sposób umożliwiający transport i rozładunek przy użyciu wózka widłowego i suwnicy.

Wykonawca zamontuje instalację oczyszczalni na istniejącym betonowym podłożu. Zamawiający umożliwia dokonanie oględzin miejsca montażu, po uprzednim zgłoszeniu przez zainteresowanego Wykonawcę potrzeby dokonania oględzin pisemnie lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Oględziny będą możliwe od dnia publikacji niniejszego Zapytania ofertowego do dnia upływu terminu składania ofert, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Kod CPV
42912300-5

Nazwa kodu CPV
Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

Harmonogram realizacji zamówienia
Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, a w przypadku kiedy podpisana z wybranym Wykonawcą umowa będzie przewidywać wpłatę zaliczki, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpłaty zaliczki. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 210 dni.

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/05/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - zakup i instalacja oczyszczalni wody technologicznej
Załącznik nr 1 „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”
Załącznik nr 2 „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami”
Załącznik nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Wiedza i doświadczenie
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Potencjał techniczny
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy których sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 2 „ Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami” oraz Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Dodatkowe warunki
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy którzy:

a) wniosą wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w formie pieniężnej.

Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej w ostatni dzień składania ofert. Liczy się data uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 87 1090 2040
0000 0001 3557 7227, tytułem: „Wadium do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/05/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16.

Zamawiający zwróci wadium:
• wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
• Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, dostawy i montażu u Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia.
• niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Wadium podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
• odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Za spełnienie warunku wniesienia wadium Zamawiający uzna wyciąg bankowy z rachunku bankowego Zamawiającego, na który wadium winno zostać wpłacone.

b) przedłożą wraz z ofertą dokumenty potwierdzające wykonanie przez Wykonawcę co najmniej trzech instalacji oczyszczania wody z odpadów powstających przy obróbce kamienia o wydajności instalacji minimum 4 000 litrów na minutę wody oczyszczonej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oględzin pracujących oczyszczalni wykonanych przez Wykonawcę.

Warunki zmiany umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, może zostać zobowiązany w zawieranej z nim umowie do przedłożenia gwarancji dobrego wykonania umowy, udzielonej przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, zaakceptowanych przez Zamawiającego i o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego. Gwarancja dobrego wykonania umowy winna być wystawiona na kwotę nie większą niż 50% wartości oferty.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, może zostać zobowiązany w zawieranej z nim umowie do przedłożenia gwarancji zwrotu zaliczki/zaliczek, na wypadek jej/ich wypłacenia przez Zamawiającego. Gwarancja zwrotu zaliczki/zaliczek winna zostać udzielona przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, zaakceptowanych przez Zamawiającego i o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego. Gwarancja zwrotu zaliczki, winna być wystawiona na kwotę przewidywanej do wypłaty zaliczki/zaliczek.

3. Zamawiający przewiduje wprowadzenie do zawieranej z Wykonawcą umowy kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w wysokości nie większej niż 0,1% wartości netto kontraktu za każdy 1 dzień opóźnienia względem podanego terminu wykonania zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postepowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

1. Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących przypadkach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.
3. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Załącznik nr 1 „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”.
2. Wypełniony Załącznik nr 2 „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami”.
3. Wypełniony Załącznik nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.
4. Odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru.
5. Oryginał pełnomocnictwa, o ile osobą wystawiającą ofertę i podpisującą dokumenty/oświadczenia jest pełnomocnik.
6. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy, o czym mowa w dziale Warunki udziału w postępowaniu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.

Lp. 1. Cena – waga kryterium: 60%.
Lp. 2. Termin realizacji – waga kryterium 20%.
Lp. 3. Okres gwarancji – waga kryterium 20%.

Łączna maksymalna liczba punków za kryterium cena, termin realizacji i okres gwarancji wynosi 100 pkt.

Punkty za kryterium Lp. 1. Cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
(cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 60 = liczba punktów
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów w kryterium Cena: 60.
Waga tego kryterium: 60%.
Do oceny brana będzie pod uwagę łączna wartość oferty netto.

Punkty za kryterium Lp. 2. Termin realizacji zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją:
Liczba punktów - Termin realizacji.
25 pkt. – termin realizacji zamówienia do 150 dni roboczych
10 pkt. – termin realizacji zamówienia od 151 do 180 dni roboczych
0 pkt. - czas realizacji zamówienia powyżej 180 dni roboczych
Maksymalna ilość punktów w kryterium czas realizacji zamówienia: 20. Waga tego kryterium: 20%.

Punkty za kryterium Lp. 3. Okres gwarancji zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją:
Liczba punktów - Okres gwarancji.
25 pkt. – okres gwarancji co najmniej 48 miesięcy
10 pkt. – okres gwarancji co najmniej 36 miesięcy
0 pkt. – okres gwarancji poniżej 36 miesięcy

Maksymalna ilość punktów w kryterium Okres gwarancji : 20.
Waga tego kryterium: 20%.

Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C+T+G
gdzie:
O – ocena
C – cena
T – termin realizacji
G – okres gwarancji

Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu ostatecznej ilości punktów przyznanych w ramach wszystkich ocenianych kryteriów, uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykluczenia
Do oceny ofert dopuszczone będą tylko oferty i Wykonawcy spełniający w całości wymagania określone w części „Przedmiot zamówienia” i „ Warunki udziału w postępowaniu”. Zamawiającemu przysługuje prawo do odrzucenia oferty jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem ofertowym. Ponadto, z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa
GRANIT-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres
Długa 24
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
świętokrzyskie , ostrowiecki

Numer telefonu
784571028

NIP
6612367077

Tytuł projektu
„Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej, ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych.”

Numer projektu
POIR.03.02.02-00-0943/16-00